STATUS OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

Wniosek o nadanie statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym może złożyć każda osoba, która ukończyła część teoretyczną szkolenia w dziedzinie terapii uzaleznień, jest w trakcie stażu i/lub superwizji i nie zdała jeszcze egzaaminu zewnętrznego w KCPU.

Do wyboru wniosek w zakresie:

- instruktora terapii uzależnień
- specjalisty psychoterapii uzależnień

1) Wniosek należy pobrać ze strony Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

2) Wypełniony wniosek należy wysłać w oryginale pocztą na adres Instytutu Edukacji i Terapii w Poznaniu w celu poświadczenia przez podmiot szkolący udziału w szkoleniu - Instytut odsyła podpisany wniosek w ciągu 14 dni od jego otrzymania

3) Podpisany wniosek przez Instytut wysyłają Państwo wraz z wymaganymi załącznikami w oryginale do Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii - KBPN wystawia zaświadczenie w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku


UWAGA:
TYLKO KOMPLETNE I POPRAWNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI SĄ AKCEPTOWANE

Wnioski o przedłużenie statusu są zbierane przez biuro zawsze do 20 dnia danego miesiąca.
Następnie podpisane zostaną odesłane do Państwa pod koniec danego miesiąca.  

Dokumenty odebrane przez nasze biuro po w/w terminie będą podpisywane z dokumentami nadesłanymi w kolejnym miesiącu.  Najczęściej zadawane pytania:

1) Jestem na IV roku studiów psychologicznych, czy mogę złożyć wniosek o przyznania statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzaleznień ?

odpowiedź:
Przed obroną tytułu magisterskiego Pani / Pana oficjalny status to instruktor terapii uzależnień i o taki tytuł może się Pan / Pani ubiegać składając wniosek do KBPN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Otrzymałem status instruktora terapii uzależnień rok temu, obroniłem właśnie tytuł magistra czy mogę wnioskować o zmianę statusu na specjalistę ?

odpowiedź:
Tak, można obiegać się o zmianę statusu po obronie tytułu magistra na w/w kierunkach: praca socjalna, psychologia,pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.
W tym celu należy przedłożyć skan dyplomu magisterskiego do Biura Instytutu Edukacji i Terapii oraz ponownie złożyć wniosek do KBPN.
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia