SZKOŁA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

STAŻ I SUPERWIZJA

STAŻ

Kończąc szkolenie w dziedzinie psychoterapii uzależnień Instytut Edukacji i Terapii kieruje kursanta na staż do jednego z ośrodków rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii.

1) Termin stażu student ustala sam zgłaszając się do wybranego ośrodka.
Spis ośrodków można znaleźć na stronie Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

2) Po ustaleniu terminu z Ośrodkiem stażowym , należy opłacić staż (640 zł) na nr konta: 51 1020 4027 0000 1602 1337 7264

3) Po wniesieniu opłaty należy wysłać prośbę o wystawienie skierowania na adres biuro@ipe.edu.pl podając:
     - termin rozpoczęcia stażu
     - nazwę Ośrodka StażowegoSUPERWIZJA

Po zaliczeniu części teoretyczno-warsztatowej kursant przystępuje do superwizji.

Zaświadczenie/dyplom ukończenia części teoretycznej jest jednocześnie "skierowaniem" na superwizje. 

1) Termin i miejsce superwizji student ustala sam z wybranym superwizorem poprzez aplikację mobilną lub drogę mailową. 
Wykaz superwizorów można znaleźć na stronie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

2) Opłatę za superwizję, tj 2220 zł należy wnieść na nr konta: 51 1020 4027 0000 1602 1337 7264

3) Po otrzymaniu dyplomu ukończenia części teoretycznej oraz opłaceniu superwizji należy założyć konto w aplikacji, a następnie poczekać na aktywowanie konta przez placówkę szkolącą. Aktywacja następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 

WAŻNE! Do aplikacji mogą zarejestrować się jedynie uczestnicy, którzy otrzymali od Podmiotu szkolącego zaświadczenie potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym poszczególnych części szkolenia tj.: treningów psychologicznych (treningu intrapsychicznego i treningu interpersonalnego), zajęć teoretycznych, zajęć warsztatowych.
 

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej jest równoważne skierowaniu na superwizję kliniczną w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień.Na stronie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom powstała nowa zakładka dotycząca aplikacji https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11580232

Link do aplikacji: https://app.kcpu.gov.pl/superwizje/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsuperwizje
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia